Synergy Accessibility Tips Accessibility Mode

Kích hoạt tài khoản phụ huynh

Bước 1 / 3: bảo mật

Đọc qua các báo cáo bảo mật sau đây và nhấp vào nút chấp nhận để đồng ý để Hiệp định bảo mật
We take the privacy seriously and we have implemented numerous physical and technological safeguards to protect all parent and student data. To help us protect the information, please do not share your username and password with anyone.
Bấm tôi chấp nhận có nghĩa là bạn đồng ý với tuyên bố về quyền riêng tư trên.